fotografie projecten interieur textiel & mode

 
home             contact

 shop 1       shop 2       shop_3      shop 4      to rent              tips               verzendinfo   

fotografie
projecten
interieur
textiel & mode

 
Made For You

deelname aan  "De Designers 2009"

Facebook

Privacy Beleid

Privacy Policy

 PRIVACY BELEID
Made For You-Freya Wygaerden erkent dat de naleving van de privacy van gebruikers via het internet van het allergrootste belang is. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te bieden over de privacy en het verzamelen van gegevens voor de site: http://www.madeforyou.be. De site wordt beheerd door Freya Wygaerden. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, dient u contact op te nemen met onze coördinator op freya.wygaerden@madeforyou.be of per post naar:

Made For You - Freya Wygaerden
Sint-Jobstraat 30
2060 Antwerpen
België

Persoonsgegevens. In het algemeen, kunt u de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. In sommige gebieden van de websiteite, vragen wij u om informatie die ons in staat stelt om een bestelling te verwerken, bieden we diensten aan die registratie vereisen, helpen u met technische ondersteuning, problemen of voor een follow-up. Made For You-Freya Wygaerden verzoekt identificeerbare informatie wanneer u:

  1. Registreert op een van onze websites
  2. Plaatst een bestelling
  3. Geeft feedback aan een online enquête of vertelt ons over een idee of suggestie
  4. Deelneemt aan een wedstrijd of andere promotionele aanbieding

In deze gevallen zal Made For You-Freya Wygaerden vragen om uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en andere passende informatie op te geven die nodig is om u te voorzien van deze diensten. In alle gevallen, als u een nieuwsbrief of andere mailing van ons, zal u altijd in staat zijn om af te melden voor deze mailings op elk gewenst moment.

Wat Made For You-Freya Wygaerden doet met uw informatie. Als u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie voor één van de bovenstaande doeleinden te geven, wordt deze informatie bewaard door Made For You-Freya Wygaerden en zal alleen gebruikt worden door Made For You-Freya Wygaerden om de klant relatie te kunnen ondersteunen. Wij zullen u niet toevoegen aan een mailing list, nieuwsbrief of zonder uw inschrijving voor deze dienst. We zullen alleen contact met u opnemen als er meer informatie nodig is om een service te voltooien.

Wat anderen met uw informatie doen. Made For You-Freya Wygaerden deelt, verhuurt of verkoopt geen persoonlijk identificeerbare informatie die via onze website binnenkomt (zoals uw naam of e-mailadres), naar een externe organisatie voor gebruik in de marketing of reclame.

Made For You-Freya Wygaerden On-line Shop. Bij de aanschaf van producten via de onze website, zal de bestelbon u ook vragen om een telefoonnummer op te geven. Het telefoonnummer wordt enkel gebruikt om snel vragen te beantwoorden met betrekking tot een bestelling, zoals e-mailadressen van de klant die inactief zijn en dergelijke.

Wijzigingen in ons beleid. Made For You-Freya Wygaerden kan van tijd tot tijd haar privacy beleid herzien. U dient daarom regelmatig deze pagina bezoeken, zodat u zich bewust bent van dergelijke herzieningen. We zullen echter geen gebruik maken van uw bestaande informatie die niet eerder openbaar gemaakt werd. U wordt geadviseerd over elk nieuw gebruik van uw informatie.

 
 

 
 PRIVACY POLICY
Made For You-Freya Wygaerden recognizes that respecting user privacy over the Internet is of utmost importance. This privacy statement is designed to provide information about the privacy and data collection practices for the site: http://www.madeforyou.be. The Site is operated by Freya Wygaerden.

If you have questions or concerns regarding this statement, you should first contact our site coordinator at freya.wygaerden@madeforyou.be or by postal mail to:

Made For You-Freya Wygaerden
Sint-Jobstraat 30
2060 Antwerpen
België

Identifying Information. In general, you can visit the Site without telling us who you are or providing any information about yourself. In some areas of the Site, we ask you to provide information that will enable us to process an order, offer services that require registration, assist you with technical support issues or to follow up with you. Generally, Made For You-Freya  Wygaerden requests identifying information when you:

  1. Register on any of our web sites.
  2. Place an order.
  3. Provide feedback to an online survey or tell us about an idea or suggestion.
  4. Participate in a contest or other promotional offer.

In these instances, Made For You-Freya Wygaerden will ask for your name, address, e-mail address, phone number and other appropriate information needed to provide you with these services. In all instances, if you receive a newsletter or other mailing from us, you will always be able to "unsubscribe" to these mailings at any time.

What Made For You-Freya Wygaerden Will Do With Your Information. If you choose to give us personal information for any of the purposes above, this information is retained by Made For You-Freya Wygaerden and will only be used by Made For You-Freya Wygaerden to support your customer relationship with us. We will not add you to a mailing list, or newsletter without your registration for this service. We will only contact you if further information is required from you to complete a service.

What Others May Do With Your Information. Made For You-Freya Wygaerden does not share, rent, or sell any personally identifying information provided through our Site (such as your name or email address) to any outside organization for use in its marketing or solicitations. 

Made For You-Freya Wygaerden On-line Shop. When purchasing products through the our web site, the order form will also ask you to provide a telephone number. However, the telephone number is only used to quickly resolve questions relative to an order, such as to clarify customer email addresses that are inactive, or entered incorrectly.

Changes to this Policy. Made For You-Freya Wygaerden may from time to time revise its privacy policy. You should therefore periodically visit this page, so you are aware of any such revisions. We will not, however, use your existing information in a manner not previously disclosed. You will be advised and have the opportunity to opt out of any new use of your information.

 

Copyright 2015 - Freya Wygaerden - All rights reserved